EU implementer nå i februar en mobilitetspakke for transportindustrien. Mange forventet at pakken ville bli utsatt som følge av stor sjåførmangel i Europa, og vesentlig kapasitetsbrist som følge av pandemiens påvirkninger. De norske myndighetene har ennå ikke implementert vedtaket for tjenester som utføres her i landet.

Mobilitetspakken ble vedtatt i 2020 i EU, og den omhandler bestemmelser rundt lønns- og arbeidsforhold for sjåfører og kjøretøy. Deler av mobilitetspakken ble implementert allerede i 2020 og 2021. Fra og med 2. februar 2022 trådte neste del av pakken i kraft. Dette involverer den delen av avtalen som innbefatter harmonisering av lønn.

I Norge har vi allerede vedtatt norsk tariff som minstelønn også ved kabotasjekjøring. Vi snakket med Samferdselsdepartementet før helgen som forventer at dette implementeres inneværende år. Så for nasjonal transport i Norge som ikke er kabotasje, får dette ingen innvirkning foreløpig, da de som kjører kabotasje allerede skal godtgjøres med norsk tarifflønn. Dette skal allerede ivaretas lønnsmessig av transportøren, samt transportkjøpernes påseplikt som ivaretar solidaransvaret for at sjåføren lønnes etter norsk tariff.

Det er svært positivt at EU har et gjensidig ønske om å forbedre lønns- og boforholdene for sjåfører, men dette kommer ikke uten ekstra kostnader. Mer spesifikt er det de forbedrede vilkårene for sjåfører og økte skatter og administrasjonskostnader, samt redusert effektivitet for sjåfører og transportmateriell som er de største driverne for økte kostnader. Dessverre er kostnadsutviklingen forbundet med stor usikkerhet, ikke minst som følge av at den generelle markedskapasiteten forverres.

Dette medfører at Thoresen Transport vil innføre følgende Mobilitetspakkeomkostninger fra 14. februar 2022:

Sverige                                                           0,0 %

Danmark                                                        11,5 %

Øvrige Europa                                                 8,0 %

Når vi går inn i neste fase av implementeringen av mobilitetspakken, som vil skje 21. februar 2022, ser vi for oss betraktelig økte kostnader i forbindelse med kravet om at sjåfør og kjøretøy skal returnere til hjemlandet ved åtte ukers intervaller. De ovennevnte kostnadene er de kostnadene vi kjenner til per nå, men Thoresen Transport vil kontinuerlig revurdere kostnadsutviklingen basert på den erfaringen vi tilegner oss etter hvert som endringene utspiller seg. Som et resultat av dette forbeholder vi oss retten til å justere kostnader forbundet med EUs mobilitetspakke.

Har du spørsmål til ovennevnte bes du kontakte din kontaktperson hos oss.

Oversikt over fremtidige reguleringer av veitransport